ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุภารัตน์ คัทเนตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวิจิตรา บุญเย็น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1