ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเชษฐา อาษาราช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววราภรณ์ ชมชื่น
ครู คศ.2

นางเสาวลี ขันนาเลา
ครู คศ.2

นายยงยุทธ สมบัติ
พนักงานราชการ