ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเชษฐา อาษาราช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววราภรณ์ ชมชื่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางเสาวลี ขันนาเลา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายยงยุทธ สมบัติ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2