ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 60

นายนิธิกร เที่ยงทัศน์
ประธาน

นายปริวัฒน์ อาจวิชัย
รองประธาน

นายทศพร หนูบุญมาก
รองประธาน

นางสาวอาทิติญา ใยแสง
กรรมการ

นางสาวหัทยา รักอู่
กรรมการ

นางสาวสุนิษา จำปากุล
กรรมการ

นางสาวอุไรรัตน์ สีหะบุตร
กรรมการ

นายศรเพชร ดัดถุยาวัตร
กรรมการ

นางสาวอมรรัตน์ โสพิษ
กรรมการและเลขานุการ