ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 60

นายสวัสดิ์ อสิพงษ์
ประธาน

นายจิรชาติ เเสงอรุณ
รองประธาน

นายชยพล เงินราช
รองประธาน

นางสาววาสนา โหลนอก
กรรมการ

นางสาวรุ่งอรุณ ทาจันทร์
กรรมการ

นายนิรันดร์ มิ่งสายทอง
กรรมการ

นางสาวไพริน เท่าสิงห์
กรรมการเเละเลขานุการ