ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธราเทพ ศรีเกษ
ครู คศ.1

นายชัยวัฒน์ ประพาฬ
พนักงานราชการ

นางพรทิพย์ วันดี
ครู คศ.3