ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธราเทพ ศรีเกษ
ครู คศ.1