ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวุฒิพงษ์ โกมลวัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายภัทรพล อนุพันธ์
พนักงานราชการ

นายสุริศักดิ์ จิตตะโคตร์
ครู คศ.2