ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุริศักดิ์ จิตตะโคตร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายภัทรพล อนุพันธ์
พนักงานราชการ

นายสานิตย์ สาไธสง
ครู คศ.1