ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุริศักดิ์ จิตตะโคตร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายภัทรพล อนุพันธ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายสานิตย์ สาไธสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1