ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนันทพร กตะศิลา
ครู คศ.1

นางพวงเพชร อาษาราช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวทิพวรรณ จิรัญกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสมสถิตย์ พรมคำน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายจำนงค์ ทองพูน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางนันทิกานต์ มาลี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2