ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางธัญกาญจน์ ภาสตโรจน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนันทพร กตะศิลา
ครู คศ.1

นางพวงเพชร อาษาราช
ครู คศ.3

นางสาวทิพวรรณ จิรัญกุล
ครู คศ.3

นางสมสถิตย์ พรมคำน้อย
ครู คศ.3

นายจำนงค์ ทองพูน
ครู คศ.3

นางนันทิกานต์ มาลี
ครู คศ.3