ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายศรีฉัตรมงคล เชื้อนัก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจิรนันท์ งามศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางธีร์ชิตา เพ่งเล็งดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1