ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเกี่ยวกับบุคลากร
รับการประเมินจาก คณะนิเทศ กำกับ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ได้รับรับการประเมินจาก คณะนิเทศ กำกับ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559  จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยการประเมินดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพครูและนักเรียนโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การประเมินดังกล่าวจะนำไปซึ่งการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและคุณภาพโรงเรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2559,00:00   อ่าน 1267 ครั้ง