ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายไพฑูรย์ พิกุลทอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิศักดิ์ สุมณฑา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2549
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญชา ติละกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายคณาวุฒิ พรหมทา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายภูรินท์ สอนพูด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติพันธ์ อนันตกูลจิรโชติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-ปัจจุบัน