ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์กำจัดเเหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องโรคไข้เลือดออก ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร จัดกิจกรรมการรณรงค์โครงการกำจัดลูกน้ำยุ่งลายป้องกันไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่เกิดจากยุ่งลายเป็นพาหะนำโรคเเละป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนเเละชุนชน เเละเสริมสร้างให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการดูเเลสุขภาพร่างกายของตนเอง ครอบครัว ชุมชน เเละรับผิดชอบดูเเลความสะอาดอาคารสถานที่เเละโรงเรียนร่วมกัน โดยมีคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกกรรม ทำให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2560,14:24   อ่าน 1070 ครั้ง