ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Word Document ขนาดไฟล์ 44.19 KB 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 486.09 KB 6
งานวิจัยในชั้นเรียน -การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2010 Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 9
งานวิจัยในชั้นเรียน -การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้ชุดฝึกทักษะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115 KB 7
โปรแกรม SPSS-v16 7
ฐานข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.62 KB 30
เริ่มต้นการใช้โปรแกรม SGS Word Document ขนาดไฟล์ 24.65 KB 83
โครงสร้างหลักสูตร(ฉบับปรับปรุง-วิทยาศาสตร์) Word Document ขนาดไฟล์ 21.63 KB 52
โครงสร้างหลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2560) Word Document ขนาดไฟล์ 179.42 KB 59
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.18 KB 103
ใบงาน-คอมพิวเตอร์-การหาค่าสถิติ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.23 KB 43
ประกาศผลสอบ ม.1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 18.69 KB 199
ฐานข้อมูลสำหรับทำโครงงานคอมพิวเตอร์60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.56 KB 146
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.61 KB 170
ตัวอย่างแผน 3R-4C Word Document ขนาดไฟล์ 38.22 KB 396
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ปรับใหม่ 159 Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 424
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.8 KB 128
ประกาศผลการสอบ ชั้น ม.1/2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.25 KB 413
แบบรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล Word Document ขนาดไฟล์ 26.19 KB 125
ปกเอกสารรายงานวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 61
ข้อมูลทดลองรัน LISREL1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 7.18 KB 267
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.6 ห้อง 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 431.46 KB 134
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.6 ห้อง 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.64 KB 129
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.5 ห้อง 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 388.94 KB 150
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.5 ห้อง 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 387.05 KB 154
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.4 ห้อง 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 434.33 KB 183
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.4 ห้อง 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 411.77 KB 192
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.3 ห้อง 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 408.95 KB 178
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.3 ห้อง 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 499.15 KB 212
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.2 ห้อง 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 544.78 KB 124
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.2 ห้อง 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 454.35 KB 233
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.1 ห้อง 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 477.17 KB 231
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.1 ห้อง 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 537.18 KB 187
ผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต Word Document ขนาดไฟล์ 60.3 KB 78
แผ่นพับข้อมูลเกษตรกรรม2557 Word Document ขนาดไฟล์ 97.76 KB 155
โปรแกรมคำนวณคะแนนมาตรฐานที่ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 182.18 KB 186
ผลการเรียนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 486.5 KB 453
แบบบันทึกผลการเรียน157 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 367.5 KB 183
โปรแกรมบันทึกรายรับรายจ่าย (สสส.) RAR Archive ขนาดไฟล์ 111.34 KB 324
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556(ล่าสุด) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 399.5 KB 213
คะแนนสอบโอเน็ต ม.6 ปีการศึกษา 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 560.01 KB 300
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 277 KB 223
คะแนนสอบโอเน็ต ม.3 ปีการศึกษา 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 612.85 KB 233
เผยแพร่ผลงานรองผู้อำนวยการประจักษ์ นาจำปา Word Document ขนาดไฟล์ 23.28 KB 387
รูปเล่มรายงาน Pre_Onet ครั้งที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 211
แบบบันทึกคะแนน Pre_onet ครั้งที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 172.2 KB 352
ตัวอย่่างโครงการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร +กลยุทธ์สพฐ-โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 237 KB 1768
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ ไม่เกิน 40 ข้อ,80 ข้อและ 100 ข้อ (ปรับรุงแก้ไขใหม่ 21 พย. 56) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.51 MB 832
แบบบันทึกข้อมูลการสอบ pre-onet 2556 (สพม.28) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.29 KB 339
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบอิงกลุ่ม ไม่เกิน 40 ข้อ(4-5 ตัวเลือก) RAR Archive ขนาดไฟล์ 179.87 KB 407
โปรแกรมบันทึกรายรับรายจ่ายสำหรับครัวเรือน RAR Archive ขนาดไฟล์ 116.25 KB 330
html Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 305
Ulead Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 486
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Word Document ขนาดไฟล์ 411.47 KB 297
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 111.42 KB 407
SAR รายงานปฏิบัติงานประจำปี 2554 ฉบับส่ง สมศ Word Document ขนาดไฟล์ 457.64 KB 836
เอกสารประกอบการประเมิน สมศ ปี 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 8842
เอกสารประกอบการประเมิน สมศ 15 มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 42.9 KB 28328
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก+ข้อเสนอแนะรอบสอง Word Document ขนาดไฟล์ 27.12 KB 286
แบบประเมินพฤติกรรมจิตสาธารณะ Word Document ขนาดไฟล์ 17.03 KB 2160
แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาาม Word Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 386
คู่มือการประเมินจาก สมศ.รอบ3ฉบับสถานศึกษา(ระดับขั้นพิ้นฐาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 304
บันทึกข้อความสรุปการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 84.24 KB 2457
เอกสารเผยแพร่ผลงาน อ.จำนงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 483
โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.87 MB 1056
แบบฟอร์มเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.76 KB 464
โปรแกรมรายงานผลการสอนรายวิชา 155 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 128.5 KB 350
เอกสารเผยแพร่ผลงาน อ.วราภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 12510
โปรแกรมภาษาปาสคาล RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.61 MB 242
โปรแกรมภาษาซี RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.34 MB 870
หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 802.32 KB 355
หลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพ(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 638.92 KB 333
หลักสูตรกลุ่มสาระศิลปะ(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.43 KB 265
หลักสูตรกลุ่มสาระสุขศึกษา(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 706.52 KB 251
หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 298
หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 269
หลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 689.73 KB 267
หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 790.42 KB 292
sketch up 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.09 MB 395
คำสั่งกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษา(แก้ไข) Word Document ขนาดไฟล์ 72.34 KB 3006
sar รายงานประจำปี2554 Word Document ขนาดไฟล์ 460.69 KB 1612
เอกสารhtml Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 637.99 KB 791
รายชื่อนักเรียน(255_ปรับปรุง 19 กค 55) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 167 KB 485
โครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 542
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ 1/55 Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 1043
ตัวอย่าง ID_Plan ครูเชษฐา Word Document ขนาดไฟล์ 276 KB 2911
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 107.5 KB 4789