ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
งานวิจัยในชั้นเรียน -การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2010 Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 5
งานวิจัยในชั้นเรียน -การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้ชุดฝึกทักษะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115 KB 4
โปรแกรม SPSS-v16 5
ฐานข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.62 KB 24
เริ่มต้นการใช้โปรแกรม SGS Word Document ขนาดไฟล์ 24.65 KB 64
โครงสร้างหลักสูตร(ฉบับปรับปรุง-วิทยาศาสตร์) Word Document ขนาดไฟล์ 21.63 KB 50
โครงสร้างหลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2560) Word Document ขนาดไฟล์ 179.42 KB 56
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.18 KB 100
ใบงาน-คอมพิวเตอร์-การหาค่าสถิติ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.23 KB 40
ประกาศผลสอบ ม.1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 18.69 KB 194
ฐานข้อมูลสำหรับทำโครงงานคอมพิวเตอร์60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.56 KB 144
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.61 KB 168
ตัวอย่างแผน 3R-4C Word Document ขนาดไฟล์ 38.22 KB 376
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ปรับใหม่ 159 Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 409
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.8 KB 125
ประกาศผลการสอบ ชั้น ม.1/2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.25 KB 410
แบบรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล Word Document ขนาดไฟล์ 26.19 KB 117
ปกเอกสารรายงานวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 58
ข้อมูลทดลองรัน LISREL1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 7.18 KB 264
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.6 ห้อง 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 431.46 KB 132
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.6 ห้อง 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.64 KB 126
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.5 ห้อง 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 388.94 KB 147
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.5 ห้อง 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 387.05 KB 151
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.4 ห้อง 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 434.33 KB 180
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.4 ห้อง 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 411.77 KB 190
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.3 ห้อง 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 408.95 KB 176
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.3 ห้อง 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 499.15 KB 209
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.2 ห้อง 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 544.78 KB 121
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.2 ห้อง 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 454.35 KB 230
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.1 ห้อง 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 477.17 KB 228
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.1 ห้อง 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 537.18 KB 185
ผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต Word Document ขนาดไฟล์ 60.3 KB 75
แผ่นพับข้อมูลเกษตรกรรม2557 Word Document ขนาดไฟล์ 97.76 KB 153
โปรแกรมคำนวณคะแนนมาตรฐานที่ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 182.18 KB 182
ผลการเรียนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 486.5 KB 450
แบบบันทึกผลการเรียน157 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 367.5 KB 179
โปรแกรมบันทึกรายรับรายจ่าย (สสส.) RAR Archive ขนาดไฟล์ 111.34 KB 320
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556(ล่าสุด) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 399.5 KB 210
คะแนนสอบโอเน็ต ม.6 ปีการศึกษา 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 560.01 KB 297
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 277 KB 220
คะแนนสอบโอเน็ต ม.3 ปีการศึกษา 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 612.85 KB 230
เผยแพร่ผลงานรองผู้อำนวยการประจักษ์ นาจำปา Word Document ขนาดไฟล์ 23.28 KB 385
รูปเล่มรายงาน Pre_Onet ครั้งที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 208
แบบบันทึกคะแนน Pre_onet ครั้งที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 172.2 KB 328
ตัวอย่่างโครงการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร +กลยุทธ์สพฐ-โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 237 KB 1764
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ ไม่เกิน 40 ข้อ,80 ข้อและ 100 ข้อ (ปรับรุงแก้ไขใหม่ 21 พย. 56) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.51 MB 828
แบบบันทึกข้อมูลการสอบ pre-onet 2556 (สพม.28) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.29 KB 320
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบอิงกลุ่ม ไม่เกิน 40 ข้อ(4-5 ตัวเลือก) RAR Archive ขนาดไฟล์ 179.87 KB 403
โปรแกรมบันทึกรายรับรายจ่ายสำหรับครัวเรือน RAR Archive ขนาดไฟล์ 116.25 KB 326
html Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 301
Ulead Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 484
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Word Document ขนาดไฟล์ 411.47 KB 293
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 111.42 KB 405
SAR รายงานปฏิบัติงานประจำปี 2554 ฉบับส่ง สมศ Word Document ขนาดไฟล์ 457.64 KB 831
เอกสารประกอบการประเมิน สมศ ปี 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 8829
เอกสารประกอบการประเมิน สมศ 15 มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 42.9 KB 28314
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก+ข้อเสนอแนะรอบสอง Word Document ขนาดไฟล์ 27.12 KB 284
แบบประเมินพฤติกรรมจิตสาธารณะ Word Document ขนาดไฟล์ 17.03 KB 2054
แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาาม Word Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 383
คู่มือการประเมินจาก สมศ.รอบ3ฉบับสถานศึกษา(ระดับขั้นพิ้นฐาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 301
บันทึกข้อความสรุปการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 84.24 KB 2423
เอกสารเผยแพร่ผลงาน อ.จำนงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 481
โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.87 MB 1053
แบบฟอร์มเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.76 KB 461
โปรแกรมรายงานผลการสอนรายวิชา 155 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 128.5 KB 348
เอกสารเผยแพร่ผลงาน อ.วราภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 12466
โปรแกรมภาษาปาสคาล RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.61 MB 239
โปรแกรมภาษาซี RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.34 MB 868
หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 802.32 KB 351
หลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพ(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 638.92 KB 328
หลักสูตรกลุ่มสาระศิลปะ(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.43 KB 263
หลักสูตรกลุ่มสาระสุขศึกษา(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 706.52 KB 248
หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 295
หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 266
หลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 689.73 KB 264
หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 790.42 KB 289
sketch up 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.09 MB 387
คำสั่งกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษา(แก้ไข) Word Document ขนาดไฟล์ 72.34 KB 3003
sar รายงานประจำปี2554 Word Document ขนาดไฟล์ 460.69 KB 1609
เอกสารhtml Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 637.99 KB 788
รายชื่อนักเรียน(255_ปรับปรุง 19 กค 55) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 167 KB 482
โครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 538
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ 1/55 Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 1019
ตัวอย่าง ID_Plan ครูเชษฐา Word Document ขนาดไฟล์ 276 KB 2908
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 107.5 KB 4769