ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ฟังก์ชันแปลง url ให้เป็น qr code Word Document ขนาดไฟล์ 523.13 KB 12
ฐานข้อมูลนักเรียนสำหรับ-การเรียนการสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.7 KB 80
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบอิงกลุ่ม(ปรับปรุง2562) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.94 MB 69
ประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Word Document ขนาดไฟล์ 44.19 KB 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 486.09 KB 53
งานวิจัยในชั้นเรียน -การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2010 Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 70
งานวิจัยในชั้นเรียน -การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้ชุดฝึกทักษะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115 KB 64
โปรแกรม SPSS-v16 62
ฐานข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.62 KB 94
เริ่มต้นการใช้โปรแกรม SGS Word Document ขนาดไฟล์ 24.65 KB 256
โครงสร้างหลักสูตร(ฉบับปรับปรุง-วิทยาศาสตร์) Word Document ขนาดไฟล์ 21.63 KB 111
โครงสร้างหลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2560) Word Document ขนาดไฟล์ 179.42 KB 118
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.18 KB 158
ใบงาน-คอมพิวเตอร์-การหาค่าสถิติ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.23 KB 100
ประกาศผลสอบ ม.1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 18.69 KB 264
ฐานข้อมูลสำหรับทำโครงงานคอมพิวเตอร์60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.56 KB 206
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.61 KB 224
ตัวอย่างแผน 3R-4C Word Document ขนาดไฟล์ 38.22 KB 583
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ปรับใหม่ 159 Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 605
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.8 KB 193
ประกาศผลการสอบ ชั้น ม.1/2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.25 KB 478
แบบรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล Word Document ขนาดไฟล์ 26.19 KB 254
ปกเอกสารรายงานวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 120
ข้อมูลทดลองรัน LISREL1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 7.18 KB 317
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.6 ห้อง 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 431.46 KB 190
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.6 ห้อง 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.64 KB 192
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.5 ห้อง 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 388.94 KB 207
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.5 ห้อง 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 387.05 KB 207
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.4 ห้อง 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 434.33 KB 243
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.4 ห้อง 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 411.77 KB 245
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.3 ห้อง 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 408.95 KB 234
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.3 ห้อง 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 499.15 KB 266
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.2 ห้อง 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 544.78 KB 191
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.2 ห้อง 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 454.35 KB 290
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.1 ห้อง 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 477.17 KB 284
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.1 ห้อง 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 537.18 KB 254
ผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต Word Document ขนาดไฟล์ 60.3 KB 130
แผ่นพับข้อมูลเกษตรกรรม2557 Word Document ขนาดไฟล์ 97.76 KB 211
โปรแกรมคำนวณคะแนนมาตรฐานที่ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 182.18 KB 237
ผลการเรียนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 486.5 KB 501
แบบบันทึกผลการเรียน157 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 367.5 KB 240
โปรแกรมบันทึกรายรับรายจ่าย (สสส.) RAR Archive ขนาดไฟล์ 111.34 KB 410
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556(ล่าสุด) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 399.5 KB 260
คะแนนสอบโอเน็ต ม.6 ปีการศึกษา 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 560.01 KB 352
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 277 KB 276
คะแนนสอบโอเน็ต ม.3 ปีการศึกษา 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 612.85 KB 290
เผยแพร่ผลงานรองผู้อำนวยการประจักษ์ นาจำปา Word Document ขนาดไฟล์ 23.28 KB 446
รูปเล่มรายงาน Pre_Onet ครั้งที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 269
แบบบันทึกคะแนน Pre_onet ครั้งที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 172.2 KB 487
ตัวอย่่างโครงการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร +กลยุทธ์สพฐ-โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 237 KB 1820
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ ไม่เกิน 40 ข้อ,80 ข้อและ 100 ข้อ (ปรับรุงแก้ไขใหม่ 21 พย. 56) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.51 MB 883
แบบบันทึกข้อมูลการสอบ pre-onet 2556 (สพม.28) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.29 KB 482
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบอิงกลุ่ม ไม่เกิน 40 ข้อ(4-5 ตัวเลือก) RAR Archive ขนาดไฟล์ 179.87 KB 454
โปรแกรมบันทึกรายรับรายจ่ายสำหรับครัวเรือน RAR Archive ขนาดไฟล์ 116.25 KB 380
html Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 498
Ulead Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 528
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Word Document ขนาดไฟล์ 411.47 KB 340
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 111.42 KB 446
SAR รายงานปฏิบัติงานประจำปี 2554 ฉบับส่ง สมศ Word Document ขนาดไฟล์ 457.64 KB 873
เอกสารประกอบการประเมิน สมศ ปี 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 9118
เอกสารประกอบการประเมิน สมศ 15 มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 42.9 KB 28463
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก+ข้อเสนอแนะรอบสอง Word Document ขนาดไฟล์ 27.12 KB 323
แบบประเมินพฤติกรรมจิตสาธารณะ Word Document ขนาดไฟล์ 17.03 KB 3150
แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาาม Word Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 424
คู่มือการประเมินจาก สมศ.รอบ3ฉบับสถานศึกษา(ระดับขั้นพิ้นฐาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 346
บันทึกข้อความสรุปการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 84.24 KB 2824
เอกสารเผยแพร่ผลงาน อ.จำนงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 520
โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.87 MB 1098
แบบฟอร์มเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.76 KB 501
โปรแกรมรายงานผลการสอนรายวิชา 155 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 128.5 KB 387
เอกสารเผยแพร่ผลงาน อ.วราภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 12800
โปรแกรมภาษาปาสคาล RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.61 MB 281
โปรแกรมภาษาซี RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.34 MB 905
หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 802.32 KB 392
หลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพ(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 638.92 KB 371
หลักสูตรกลุ่มสาระศิลปะ(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.43 KB 304
หลักสูตรกลุ่มสาระสุขศึกษา(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 706.52 KB 285
หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 333
หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 308
หลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 689.73 KB 302
หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 790.42 KB 331
sketch up 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.09 MB 454
คำสั่งกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษา(แก้ไข) Word Document ขนาดไฟล์ 72.34 KB 3043
sar รายงานประจำปี2554 Word Document ขนาดไฟล์ 460.69 KB 1647
เอกสารhtml Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 637.99 KB 835
รายชื่อนักเรียน(255_ปรับปรุง 19 กค 55) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 167 KB 521
โครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 609
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ 1/55 Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 1321
ตัวอย่าง ID_Plan ครูเชษฐา Word Document ขนาดไฟล์ 276 KB 2954
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 107.5 KB 4928