ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ฟังก์ชันแปลง url ให้เป็น qr code Word Document ขนาดไฟล์ 523.13 KB 6
ฐานข้อมูลนักเรียนสำหรับ-การเรียนการสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.7 KB 77
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบอิงกลุ่ม(ปรับปรุง2562) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.94 MB 64
ประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Word Document ขนาดไฟล์ 44.19 KB 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 486.09 KB 51
งานวิจัยในชั้นเรียน -การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2010 Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 67
งานวิจัยในชั้นเรียน -การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้ชุดฝึกทักษะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115 KB 60
โปรแกรม SPSS-v16 56
ฐานข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.62 KB 87
เริ่มต้นการใช้โปรแกรม SGS Word Document ขนาดไฟล์ 24.65 KB 233
โครงสร้างหลักสูตร(ฉบับปรับปรุง-วิทยาศาสตร์) Word Document ขนาดไฟล์ 21.63 KB 105
โครงสร้างหลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2560) Word Document ขนาดไฟล์ 179.42 KB 115
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.18 KB 154
ใบงาน-คอมพิวเตอร์-การหาค่าสถิติ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.23 KB 97
ประกาศผลสอบ ม.1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 18.69 KB 262
ฐานข้อมูลสำหรับทำโครงงานคอมพิวเตอร์60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.56 KB 199
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.61 KB 221
ตัวอย่างแผน 3R-4C Word Document ขนาดไฟล์ 38.22 KB 539
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ปรับใหม่ 159 Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 579
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.8 KB 187
ประกาศผลการสอบ ชั้น ม.1/2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.25 KB 473
แบบรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล Word Document ขนาดไฟล์ 26.19 KB 240
ปกเอกสารรายงานวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 115
ข้อมูลทดลองรัน LISREL1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 7.18 KB 313
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.6 ห้อง 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 431.46 KB 187
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.6 ห้อง 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.64 KB 187
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.5 ห้อง 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 388.94 KB 202
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.5 ห้อง 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 387.05 KB 205
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.4 ห้อง 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 434.33 KB 241
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.4 ห้อง 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 411.77 KB 240
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.3 ห้อง 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 408.95 KB 230
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.3 ห้อง 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 499.15 KB 263
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.2 ห้อง 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 544.78 KB 188
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.2 ห้อง 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 454.35 KB 286
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.1 ห้อง 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 477.17 KB 282
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.1 ห้อง 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 537.18 KB 249
ผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต Word Document ขนาดไฟล์ 60.3 KB 128
แผ่นพับข้อมูลเกษตรกรรม2557 Word Document ขนาดไฟล์ 97.76 KB 209
โปรแกรมคำนวณคะแนนมาตรฐานที่ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 182.18 KB 235
ผลการเรียนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 486.5 KB 498
แบบบันทึกผลการเรียน157 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 367.5 KB 235
โปรแกรมบันทึกรายรับรายจ่าย (สสส.) RAR Archive ขนาดไฟล์ 111.34 KB 383
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556(ล่าสุด) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 399.5 KB 256
คะแนนสอบโอเน็ต ม.6 ปีการศึกษา 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 560.01 KB 350
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 277 KB 274
คะแนนสอบโอเน็ต ม.3 ปีการศึกษา 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 612.85 KB 284
เผยแพร่ผลงานรองผู้อำนวยการประจักษ์ นาจำปา Word Document ขนาดไฟล์ 23.28 KB 443
รูปเล่มรายงาน Pre_Onet ครั้งที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 265
แบบบันทึกคะแนน Pre_onet ครั้งที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 172.2 KB 482
ตัวอย่่างโครงการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร +กลยุทธ์สพฐ-โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 237 KB 1816
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ ไม่เกิน 40 ข้อ,80 ข้อและ 100 ข้อ (ปรับรุงแก้ไขใหม่ 21 พย. 56) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.51 MB 881
แบบบันทึกข้อมูลการสอบ pre-onet 2556 (สพม.28) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.29 KB 478
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบอิงกลุ่ม ไม่เกิน 40 ข้อ(4-5 ตัวเลือก) RAR Archive ขนาดไฟล์ 179.87 KB 451
โปรแกรมบันทึกรายรับรายจ่ายสำหรับครัวเรือน RAR Archive ขนาดไฟล์ 116.25 KB 378
html Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 495
Ulead Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 525
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Word Document ขนาดไฟล์ 411.47 KB 334
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 111.42 KB 443
SAR รายงานปฏิบัติงานประจำปี 2554 ฉบับส่ง สมศ Word Document ขนาดไฟล์ 457.64 KB 872
เอกสารประกอบการประเมิน สมศ ปี 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 9049
เอกสารประกอบการประเมิน สมศ 15 มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 42.9 KB 28448
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก+ข้อเสนอแนะรอบสอง Word Document ขนาดไฟล์ 27.12 KB 322
แบบประเมินพฤติกรรมจิตสาธารณะ Word Document ขนาดไฟล์ 17.03 KB 2948
แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาาม Word Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 421
คู่มือการประเมินจาก สมศ.รอบ3ฉบับสถานศึกษา(ระดับขั้นพิ้นฐาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 344
บันทึกข้อความสรุปการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 84.24 KB 2776
เอกสารเผยแพร่ผลงาน อ.จำนงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 517
โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.87 MB 1095
แบบฟอร์มเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.76 KB 497
โปรแกรมรายงานผลการสอนรายวิชา 155 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 128.5 KB 382
เอกสารเผยแพร่ผลงาน อ.วราภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 12722
โปรแกรมภาษาปาสคาล RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.61 MB 277
โปรแกรมภาษาซี RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.34 MB 903
หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 802.32 KB 389
หลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพ(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 638.92 KB 369
หลักสูตรกลุ่มสาระศิลปะ(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.43 KB 301
หลักสูตรกลุ่มสาระสุขศึกษา(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 706.52 KB 283
หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 331
หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 305
หลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 689.73 KB 301
หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 790.42 KB 330
sketch up 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.09 MB 433
คำสั่งกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษา(แก้ไข) Word Document ขนาดไฟล์ 72.34 KB 3039
sar รายงานประจำปี2554 Word Document ขนาดไฟล์ 460.69 KB 1645
เอกสารhtml Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 637.99 KB 829
รายชื่อนักเรียน(255_ปรับปรุง 19 กค 55) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 167 KB 519
โครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 579
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ 1/55 Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 1282
ตัวอย่าง ID_Plan ครูเชษฐา Word Document ขนาดไฟล์ 276 KB 2953
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 107.5 KB 4911