ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ฟังก์ชันแปลง url ให้เป็น qr code Word Document ขนาดไฟล์ 523.13 KB 93678
ฐานข้อมูลนักเรียนสำหรับ-การเรียนการสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.7 KB 93749
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบอิงกลุ่ม(ปรับปรุง2562) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.94 MB 93750
ประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Word Document ขนาดไฟล์ 44.19 KB 93731
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 486.09 KB 93719
งานวิจัยในชั้นเรียน -การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2010 Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 93727
งานวิจัยในชั้นเรียน -การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้ชุดฝึกทักษะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115 KB 93723
โปรแกรม SPSS-v16 93726
ฐานข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.62 KB 93782
เริ่มต้นการใช้โปรแกรม SGS Word Document ขนาดไฟล์ 24.65 KB 94104
โครงสร้างหลักสูตร(ฉบับปรับปรุง-วิทยาศาสตร์) Word Document ขนาดไฟล์ 21.63 KB 93777
โครงสร้างหลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2560) Word Document ขนาดไฟล์ 179.42 KB 93784
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.18 KB 93825
ใบงาน-คอมพิวเตอร์-การหาค่าสถิติ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.23 KB 93767
ประกาศผลสอบ ม.1 ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 18.69 KB 93925
ฐานข้อมูลสำหรับทำโครงงานคอมพิวเตอร์60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.56 KB 93939
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.61 KB 93883
ตัวอย่างแผน 3R-4C Word Document ขนาดไฟล์ 38.22 KB 94412
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ปรับใหม่ 159 Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 94646
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.8 KB 93857
ประกาศผลการสอบ ชั้น ม.1/2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.25 KB 94141
แบบรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล Word Document ขนาดไฟล์ 26.19 KB 93964
ปกเอกสารรายงานวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 105 KB 93776
ข้อมูลทดลองรัน LISREL1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 7.18 KB 93977
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.6 ห้อง 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 431.46 KB 93849
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.6 ห้อง 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.64 KB 93851
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.5 ห้อง 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 388.94 KB 93869
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.5 ห้อง 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 387.05 KB 93869
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.4 ห้อง 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 434.33 KB 93905
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.4 ห้อง 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 411.77 KB 93907
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.3 ห้อง 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 408.95 KB 93891
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.3 ห้อง 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 499.15 KB 93926
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.2 ห้อง 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 544.78 KB 93853
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.2 ห้อง 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 454.35 KB 93952
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.1 ห้อง 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 477.17 KB 93940
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ชั้น ม.1 ห้อง 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 537.18 KB 93918
ผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต Word Document ขนาดไฟล์ 60.3 KB 93811
แผ่นพับข้อมูลเกษตรกรรม2557 Word Document ขนาดไฟล์ 97.76 KB 93875
โปรแกรมคำนวณคะแนนมาตรฐานที่ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 182.18 KB 93899
ผลการเรียนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 486.5 KB 94166
แบบบันทึกผลการเรียน157 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 367.5 KB 93902
โปรแกรมบันทึกรายรับรายจ่าย (สสส.) RAR Archive ขนาดไฟล์ 111.34 KB 94072
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556(ล่าสุด) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 399.5 KB 93920
คะแนนสอบโอเน็ต ม.6 ปีการศึกษา 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 560.01 KB 94015
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 277 KB 93939
คะแนนสอบโอเน็ต ม.3 ปีการศึกษา 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 612.85 KB 93951
เผยแพร่ผลงานรองผู้อำนวยการประจักษ์ นาจำปา Word Document ขนาดไฟล์ 23.28 KB 94108
รูปเล่มรายงาน Pre_Onet ครั้งที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 93925
แบบบันทึกคะแนน Pre_onet ครั้งที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 172.2 KB 94155
ตัวอย่่างโครงการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร +กลยุทธ์สพฐ-โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 237 KB 95488
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ ไม่เกิน 40 ข้อ,80 ข้อและ 100 ข้อ (ปรับรุงแก้ไขใหม่ 21 พย. 56) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.51 MB 94568
แบบบันทึกข้อมูลการสอบ pre-onet 2556 (สพม.28) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.29 KB 94130
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบอิงกลุ่ม ไม่เกิน 40 ข้อ(4-5 ตัวเลือก) RAR Archive ขนาดไฟล์ 179.87 KB 94099
โปรแกรมบันทึกรายรับรายจ่ายสำหรับครัวเรือน RAR Archive ขนาดไฟล์ 116.25 KB 94028
html Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 94831
Ulead Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 94176
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Word Document ขนาดไฟล์ 411.47 KB 93985
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 111.42 KB 94100
SAR รายงานปฏิบัติงานประจำปี 2554 ฉบับส่ง สมศ Word Document ขนาดไฟล์ 457.64 KB 94511
เอกสารประกอบการประเมิน สมศ ปี 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 103444
เอกสารประกอบการประเมิน สมศ 15 มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 42.9 KB 122115
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก+ข้อเสนอแนะรอบสอง Word Document ขนาดไฟล์ 27.12 KB 93967
แบบประเมินพฤติกรรมจิตสาธารณะ Word Document ขนาดไฟล์ 17.03 KB 98145
แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาาม Word Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 94068
คู่มือการประเมินจาก สมศ.รอบ3ฉบับสถานศึกษา(ระดับขั้นพิ้นฐาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 93988
บันทึกข้อความสรุปการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 84.24 KB 96560
เอกสารเผยแพร่ผลงาน อ.จำนงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.55 KB 94163
โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.87 MB 94740
แบบฟอร์มเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.76 KB 94142
โปรแกรมรายงานผลการสอนรายวิชา 155 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 128.5 KB 94029
เอกสารเผยแพร่ผลงาน อ.วราภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 107240
โปรแกรมภาษาปาสคาล RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.61 MB 93929
โปรแกรมภาษาซี RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.34 MB 94554
หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 802.32 KB 94040
หลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพ(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 638.92 KB 94017
หลักสูตรกลุ่มสาระศิลปะ(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.43 KB 93958
หลักสูตรกลุ่มสาระสุขศึกษา(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 706.52 KB 93935
หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 93981
หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 93955
หลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 689.73 KB 93948
หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย(แกนกลาง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 790.42 KB 93980
sketch up 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.09 MB 94107
คำสั่งกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษา(แก้ไข) Word Document ขนาดไฟล์ 72.34 KB 96695
sar รายงานประจำปี2554 Word Document ขนาดไฟล์ 460.69 KB 95299
เอกสารhtml Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 637.99 KB 94493
รายชื่อนักเรียน(255_ปรับปรุง 19 กค 55) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 167 KB 94166
โครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 94263
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ 1/55 Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 94997
ตัวอย่าง ID_Plan ครูเชษฐา Word Document ขนาดไฟล์ 276 KB 96616
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 107.5 KB 98619