ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2555 (10 ิถุนายน 2555)

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ม.1

2

20

26

46

ม.2

2

25

27

52

ม.3

3

28

32

60

ม.4

2

29

25

54

ม.5

2

36

36

72

ม.6

2

28

18

46

รวมทั้งหมด

13

166

164

330