ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้

( เรียนทั้งหมดไม่เกิน ๘๑ นก)

สัดส่วนเวลาเรียน

.

.

.

) สาระการเรียนรู้พื้นฐาน (๖๖ นก)

ภาค ๑

ภาค ๒

ภาค ๑

ภาค ๒

ภาค ๑

ภาค ๒

. ภาษาไทย

๖๐(๓)

๖๐(๓)

๖๐(๓)

๖๐(๓)

๖๐(๓)

๖๐(๓)

๒. คณิตศาสตร์

๖๐(๓)

๖๐(๓)

๖๐(๓)

๖๐(๓)

๖๐(๓)

๖๐(๓)

. วิทยาศาสตร์

๖๐(๓)

๖๐(๓)

๖๐(๓)

๖๐(๓)

๖๐(๓)

๖๐(๓)

. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖๐(๓)

๖๐(๓)

๖๐(๓)

๖๐(๓)

๖๐(๓)

๖๐(๓)

ประวัติศาสตร์

๒๐(๑)

๒๐(๑)

๒๐(๑)

๒๐(๑)

๒๐(๑)

๒๐(๑)

. สุขศึกษาและพลศึกษา

๔๐(๒)

๔๐(๒)

๔๐(๒)

๔๐(๒)

๔๐(๒)

๔๐(๒)

. ศิลปะ

๔๐(๒)

๔๐(๒)

๔๐(๒)

๔๐(๒)

๔๐(๒)

๔๐(๒)

. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๔๐(๒)

๔๐(๒)

๔๐(๒)

๔๐(๒)

๔๐(๒)

๔๐(๒)

. ภาษาต่างประเทศ

๖๐(๓)

๖๐(๓)

๖๐(๓)

๖๐(๓)

๖๐(๓)

๖๐(๓)

รวม ๘ กลุ่มสาระ

๔๔๐ (๒๒)

๔๔๐ (๒๒)

๔๔๐ (๒๒)

๔๔๐ (๒๒)

๔๔๐ (๒๒)

๔๔๐ (๒๒)

) สาระเพิ่มเติม(ไม่เกิน ๑๕ นก)

๑๐๐(๕)

๑๐๐(๕)

๑๐๐(๕)

๑๐๐(๕)

๑๐๐(๕)

๑๐๐(๕)

) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- ลูกเสือ-เนตรนารี/ชุมนุม,ชมรม

- แนะแนว

- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

๖๐(๓)

๒๐/๑๒

๒๐

๖๐(๓)

๒๐/๑๓

๒๐

๖๐(๓)

๒๐/๑๒

๒๐

๖๐(๓)

๒๐/๑๓

๒๐

๖๐(๓)

๒๐/๑๒

๒๐

๖๐(๓)

๒๐/๑๓

๒๐

รวม

๖๐๐(๓๐)

๖๐๐(๓๐)

๖๐๐(๓๐)

๖๐๐(๓๐)

๖๐๐(๓๐)

๖๐๐(๓๐)

รวมชั่วโมงเรียน(รายปี)

๑,๒๐๐

๑,๒๐๐

๑,๒๐๐

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้

( เรียนทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๘๑ นก)

สัดส่วนเวลาเรียน

.

.

.

) สาระการเรียนรู้พื้นฐาน (๔๑ นก)

ภาค ๑

ภาค ๒

ภาค ๑

ภาค ๒

ภาค ๑

ภาค ๒

. ภาษาไทย

๔๐(๒)

๔๐(๒)

๔๐(๒)

๔๐(๒)

๔๐(๒)

๔๐(๒)

. คณิตศาสตร์

๘๐(๔)

๘๐(๔)

๘๐(๔)

-

-

-

. วิทยาศาสตร์

(ฟิสิกส์ ๔, เคมี ๓ ,ชีวฯ ๓,โลกดวงดาว ๒)

๒๔๐(๑๒)

-

-

-

-

-

. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔๐(๒)

๔๐(๒)

๔๐(๒)

๔๐(๒)

๔๐(๒)

๔๐(๒)

ประวัติศาสตร์

๒๐(๑)

๒๐(๑)

๒๐(๑)

๒๐(๑)

-

-

. สุขศึกษาและพลศึกษา

๒๐(๑)

๒๐(๑)

๒๐(๑)

๒๐(๑)

๒๐(๑)

๒๐(๑)

. ศิลปะ

๒๐(๑)

๒๐(๑)

๒๐(๑)

๒๐(๑)

๒๐(๑)

๒๐(๑)

. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๒๐(๑)

๒๐(๑)

๒๐(๑)

๒๐(๑)

๒๐(๑)

๒๐(๑)

. ภาษาต่างประเทศ

๖๐(๓)

๖๐(๓)

๖๐(๓)

๖๐(๓)

-

-

รวม ๘ กลุ่มสาระ

๕๔๐(๒๗)

๓๐๐(๑๕)

๓๐๐(๑๕)

๒๒๐(๑๑)

๑๔๐(๗)

๑๔๐(๗)

) สาระเพิ่มเติม(ไม่น้อยกว่า ๔๐ นก)

- คณิตศาสตร์

- ฟิสิกส์

- เคมี

- ชีววิทยา

- ภาษาต่างประเทศ

- คอมพิวเตอร์

๘๐(๔)

-

-

-

-

-

๘๐(๔)

๒๘๐(๑๔)

-

๘๐(๔)

๖๐(๓)

๖๐(๓)

-

๘๐(๔)

๒๘๐(๑๔)

-

๘๐(๔)

๖๐(๓)

๖๐(๓)

-

๘๐(๔)

๓๖๐(๑๘)

๑๐๐(๕)

๘๐(๔)

๖๐(๓)

๖๐(๓)

-

๖๐(๓)

๔๐๐(๒๐)

๑๐๐(๕)

๘๐(๔)

๖๐(๓)

๖๐(๓)

๖๐(๓)

๔๐(๒)

๔๐๐(๒๐)

๑๐๐(๕)

๘๐(๔)

๖๐(๓)

๖๐(๓)

๖๐(๓)

๔๐(๒)

) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- ลูกเสือ/บำเพ็ญ/รด/ชุมนุม/ชมรม

- แนะแนว

- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

๖๐(๓)

๓๐

๒๐

๑๐

๖๐(๓)

๓๐

๒๐

๑๐

๖๐(๓)

๓๐

๒๐

๑๐

๖๐(๓)

๓๐

๒๐

๑๐

๖๐(๓)

๓๐

๒๐

๑๐

๖๐(๓)

๓๐

๒๐

๑๐

รวม

๖๘๐(๓๔)

๖๔๐(๓๒)

๖๔๐(๓๒)

๖๔๐(๓๒)

๖๐๐(๓๐)

๖๐๐(๓๐)

รวมชั่วโมงเรียน(รายปี)

๑,๓๒๐

๑,๒๘๐

๑,๒๐๐