ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

     1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความพอเพียง
     2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
     3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
     4. ส่งเริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
     5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา


เป้าประสงค์

     1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้  ทักษะชีวิต  และการทำงาน  สามารถปรับตัวได้ดีต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมแห่งศตวรรษที่ 2
      2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
      3. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      4. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  นวัตกรรม  แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา  และมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ                   
      5. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายความร่วม
      6. มือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนอย่างยั่งยื