ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

กลยุทธ์ของโรงเรียน

ปรัชญา

                วิชาการเป็นเลิศ        ประเสริฐคุณธรรม         นำพาประชาธิปไตย

     ก้าวไกลเทคโนโลยี      มีสิ่งแวดล้อมยั่งยืน      อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

                มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี สุขภาพแข็งแรง มีจิตสาธารณะยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ก้าวทันโลก  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

พันธกิจ

                1.ส่งเสริมด้านการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

                2.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

                3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

                4.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานทางอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                5.ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพและมีข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

                6.ส่งเสริมให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ

                    จัดการศึกษาตามศักยภาพ

                7.ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

เป้าประสงค์

                1.ครูมีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

                2.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม  และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

                3.ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

                4.ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                5.ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                   ตามศักยภาพ

                6.โรงเรียนมีการบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

                7.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่                      หลากหลาย

 

 

 

 

 

กรอบกลยุทธ์และโครงการปีงบประมาณ 2553-2555

กลยุทธ์ระดับองค์กร

1. แผนงานพัฒนากิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีสุขนิสัย

ที่ดี ดำรงความเป็นไทย และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

2. แผนงานพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีสื่อการเรียน

การสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการ และ

เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

3. แผนงานพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ มีทักษะการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และ

มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

4. แผนงานพัฒนาโรงเรียนให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา

5. แผนงานระดมทรัพยากรและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ระดับองค์กร

1. แผนงานพัฒนากิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีสุขนิสัย

ที่ดี ดำรงความเป็นไทย และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

1.1 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

กลยุทธ์ระดับองค์กร

2. แผนงานพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีสื่อการเรียน

การสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการ และ

เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

2.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

2.2 โครงการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน

2.3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

2.4 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

2.5 โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน

2.6 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

2.7 โครงการพัฒนาสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยีให้เหมาะสมต่อการบริหารและเอื้อต่อการเรียนรู้

2.8 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และแหล่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ

12

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. แผนงานพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ มีทักษะการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมี

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

3.1 โครงการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ

กลยุทธ์ระดับองค์กร

4. แผนงานพัฒนาโรงเรียนให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

4.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ

กลยุทธ์ระดับองค์กร

5. แผนงานระดมทรัพยากรและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

5.1 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา__