ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
ปรัชญา/วิสัยทัศน์

 

ปรัชญาของโรงเรียน
 

วิชาการเป็นเลิศ  ประเสริฐคุณธรรม นำพาประชาธิปไตย

ก้าวไกลเทคโนโลยี   มีสิ่งแวดล้อมยั่งยืน   อยู่บนพื้นฐานความพอเพียงวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร  มุ่งพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21
บนพื้นฐานความพอเพียง