ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เป็นรูปคบเพลิงส่องแสงสว่างอยู่ในบ้าน 4 หลัง หมายความว่า โรงเรียนเปรียบเสมือนสถานที่ให้ความรู้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 ตำบล คือ ตำบลแต้ ตำบลปะอาว ตำบลตาเกษ และตำบลขะยูง