ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารเป็นโรงเรียนที่เกิดขึ้นเพื่อสนองนโยบายในด้านขยายโอกาส
ทางการศึกษา ของกรมสามัญศึกษา ( เดิม ) โดยที่โรงเรียนกำแพง โดยนายสัมฤทธิ์ ศรีบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ พิกุลทอง ไปดำเนินการติดต่อประสานงานกับสภาตำบลแต้เพื่อใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ “ โนนเปือย” จำนวน 47 ไร่ เป็นที่จัดตั้งโรงเรียน
วันที่ 4 พฤษภาคม 2535 เป็นวันเปิดทำการวันแรกในนามของโรงเรียนกำแพง สาขา
ตำบลแต้ มีนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 74 คน ซึ่งเป็นนักเรียนจากท้องที่ 4 ตำบล คือ ตำบลแต้ ตำบลปะอาว ตำบลตาเกษ และตำบลขะยูง
วันที่ 6 มิถุนายน 2539 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ ใช้ชื่อใหม่ว่า
“โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร “มีนายไพฑูรย์ พิกุลทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารคนแรก
 

คำขวัญของโรงเรียน
วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำพาประชาธิปไตย ก้าวไกลเทคโนโลยี
มีสิ่งแวดล้อมยั่งยืน อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง