ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 พ.ย. 57 ถึง 28 พ.ย. 57 ม.3 และ ม.6 ทดสอบ Pre O-NET Online ครั้งที่ 1 (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้)
20 พ.ย. 57 เวลา 08.30-12.00 น. ม.4-6 อบรมการประกันภัย
19 พ.ย. 57 คณะนิเทศ กำกับ ติดตาม สพม.28 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน เวลา 08.30-12.00 น.
สุภาพ คณะกรรมการอำนวยการ
19 พ.ย. 57 13.00-16.00 กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวโรงเรียน
ชุดเกี่ยวข้าว
21 ส.ค. 56 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
ห้องประชุมโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรื
19 ส.ค. 56 ส่งข้อสอบ ตามตัวชี้วัด ๆ ละ 4 ข้อ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มรวบรวมส่งกลุ่มบริหารวิชาการ
ส่งข้อสอบ ตามตัวชี้วัด ๆ ละ 4 ข้อ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มรวบรวมส่งกลุ่มบริหารวิชากา
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ส.ค. 56 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2 (ตรวจการลงเวลาเรียน, คะแนนตัวชี้วัด,คะแนนสอบกลางภาค,คะแนนสอบแก้ตัว)
ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2 (ตรวจการลงเวลาเรียน, คะแนนตัวชี้วัด,คะแนนสอบกลางภาค,คะแนนสอบแก้ตัว)
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ
26 พ.ย. 55 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 5 และส่งบันทึกการสอนหลังแผนฯ ที่ 4
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 5 และส่งบันทึกการสอนหลังแผนฯ ที่ 4
กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร
19 พ.ย. 55 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 4 และส่งบันทึกการสอนหลังแผนฯ ที่ 3
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 4 และส่งบันทึกการสอนหลังแผนฯ ที่ 3
กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร
12 พ.ย. 55 ครูส่งผลการสอบแก้ตัวนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2555
ครูส่งผลการสอบแก้ตัวนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2555 ภายในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555
กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร
12 พ.ย. 55 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 3 และส่งบันทึกการสอนหลังแผนฯ ที่ 2
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 3 และส่งบันทึกการสอนหลังแผนฯ ที่ 2
กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร
07 พ.ย. 55 อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้น
อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้น โดยพระวิทยากรจากอำเภอพยุห์
ใต้ถุนอาคารเรียน ก โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร
06 พ.ย. 55 ประชุมเตรียมความพร้อมในการรองรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิอาสาอนามัย ชนบท ในพระบรมราชูปถัมป์
ประชุมเตรียมความพร้อมในการรองรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิอาสาอนามัย ชนบท ในพระบรมราชูปถัมป์ 
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร
05 พ.ย. 55 ถึง 09 พ.ย. 55 นักเรียนที่ติด 0,ร ดำเนินการของสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
นักเรียนที่ติด 0,ร ดำเนินการของสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร
24 ต.ค. 55 เปิดภาคเรียนที่ 2/2555
เปิดภาคเรียนที่ 2/2555  ลงทะเบียนเรียน
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร กลุ่มบริหารวิชาการ
22 ต.ค. 55 ครูประชุมเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2555
ครูประชุมเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2555
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียน
08 ต.ค. 55 ส่งฐานข้อมูล GPA 1/55 ที่ สพม.28
ส่งฐานข้อมูล GPA 1/55 ที่ สพม.28
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ
05 ต.ค. 55 ประชุม ส่งงานและ ปิดภาคเรียนที่ 1/2555
ประชุม ส่งงานและ ปิดภาคเรียนที่ 1/2555
ห้องประชุม โรงเรียน
04 ต.ค. 55 กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญส่ง ผอ.บัญชา ติละกูล และ ต้อนรับ ผอ.คณาวุฒิ พรหมทา
กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญส่ง ผอ.บัญชา ติละกูล และ ต้อนรับ ผอ.คณาวุฒิ  พรหมทา
ห้องประุชุมโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร โรงเรียน
02 ต.ค. 55 ส่งแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ปพ.5 ครั้งที่ 3 (ผลารเรียน,รายงานผลต่าง ๆ)
ส่งแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ปพ.5 ครั้งที่ 3 (ผลารเรียน,รายงานผลต่าง ๆ)
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ก.ย. 55 ประชุมและอบรมครูเชิงปฏิบัติการการบันทึกผลการเรียนผ่านเว็บไซต์เพื่อให้นักเรียนทราบผลการเรียน
ขอเชิญชวนคณะครูทุกท่าน ประชุมและอบรมครูเชิงปฏิบัติการการบันทึกผลการเรียนผ่านเว็บไซต์เพื่อให้นักเรียนทราบผลการเรียน
วิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ
24 ก.ย. 55 ถึง 26 ก.ย. 55 สอบปลายภาคเรียน 1/2555
สอบปลายภาคเรียน 1/2555
งานวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ก.ย. 55 ถึง 18 ก.ย. 55 ส่งต้นฉบับแบบทสอบปลายภาคเรียน
ขอเชิญชวนคณะครูทุกท่านได้ส่งต้นฉบับแบบทดสอบปลายภาคเรียน 1/2555 ภายในวันที่ 18 กันยายน 2555 โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ให้จัดทำแบบทดสอบแบบตัวเลือก 5 ตัวเลือก และข้อสอบอัตนัยประมาณ 30%
งานวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ก.ย. 55 ส่งแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ปพ.5 ครั้งที่ 2
ขอเชิญชวนคณะครูทุกท่านส่งแบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา (ปพ.5) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10-12 กันยายน 2555
ห้องโสตฯ กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ก.ย. 55 ถึง 12 ก.ย. 55 ่ส่งรายชื่อนักเรียนทีีคาดว่าจะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค (เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น)
ขอเชิญชวนคณะครูทุกท่านได้ ส่งรายชื่อนักเรียนทีีคาดว่าจะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค (เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น) ภายในวันที่ 12 กันยายน 2555
ห้องวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ส.ค. 55 เวลา 08.30-12.00 น. โรงเรียนจัดกิจกรรมและนิทรรศการวิทยาศาสตร์
17 ส.ค. 55 เวลา 13.00 - 16.00 น. บริษัทกิจเจริญไทย จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคุณธรรม
เวลา 13.00 - 16.00 น. บริษัทกิจเจริญไทย จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคุณธรรม
10 ส.ค. 55 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแ่ม่ ช่วงบ่าย 13.00-16.00 น.
วันที่ 10 สิงหาคม 2555 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแ่ม่ ช่วงบ่าย 13.00-16.00 น.
09 ส.ค. 55 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของ สหวิทยาเขตกำแพงเข้าประเมินโรงเรียน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของ สหวิทยาเขตกำแพงเข้าประเมินโรงเรียน 
06 ส.ค. 55 ถึง 10 ส.ค. 55 สมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการทางเว็บไซต์ สพม.28 (รหัสผ่านคือ 9003)
ขอความร่วมมือกับคณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการทางเว็บไซต์ สพม.28 (รหัสผ่านคือ 9003) ภายในวันที่ 15 สิงหาคมนี้เท่านั้น
งานวิชาการ
19 ก.ค. 55 ถึง 20 ก.ค. 55 สอบกลางภาคเรียน 1/2555
สอบกลางภาคเรียน 1/2555
11 ก.ค. 55 ถึง 16 ก.ค. 55 แจ้งครูทุกท่าน ส่งต้นฉบับแบบทดสอบกลางภาคเรียน1/2555
แจ้งครูทุกท่าน ส่งต้นฉบับแบบทดสอบกลางภาคเรียน1/2555
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ
04 ก.ค. 55 กิจกรรมสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย (เนื่องจากวันที่ 1 กรกฎาคม ตรงกับวันอาทิตย์)
ชุดเครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กิจกรรมนักเรียน
26 มิ.ย. 55 กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00-16.00 น
กางเกงวอม/เสื้อขาว กลุ่มสาระภาษาไทย
26 มิ.ย. 55 กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ครูนักเรียนแต่งกายชุดกีฬา (เสื้อสีขาว)
เสื้อขาว อนามัยโรงเรียน
25 มิ.ย. 55 คณะครูศึกษาดูงาน "การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา" ที่โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม แต่งกายชุดข้าราชการ (เครื่องแบบข้าราชการ)
คณะครูศึกษาดูงาน "การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา" ที่โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 14.00 น. งานนี้มีจำนวนครูและนักเรียนเดินทางไปดูงานประมาณ 50 คน
แต่งกายชุดข้าราชการ (เครื่องแบบข้าราชการ) โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร