ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 มิ.ย. 55 คณะครูศึกษาดูงาน "การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา" ที่โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม แต่งกายชุดข้าราชการ (เครื่องแบบข้าราชการ)
คณะครูศึกษาดูงาน "การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา" ที่โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 14.00 น. งานนี้มีจำนวนครูและนักเรียนเดินทางไปดูงานประมาณ 50 คน
แต่งกายชุดข้าราชการ (เครื่องแบบข้าราชการ) โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร
26 มิ.ย. 55 กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00-16.00 น
กางเกงวอม/เสื้อขาว กลุ่มสาระภาษาไทย
26 มิ.ย. 55 กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ครูนักเรียนแต่งกายชุดกีฬา (เสื้อสีขาว)
เสื้อขาว อนามัยโรงเรียน
04 ก.ค. 55 กิจกรรมสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย (เนื่องจากวันที่ 1 กรกฎาคม ตรงกับวันอาทิตย์)
ชุดเครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กิจกรรมนักเรียน
11 ก.ค. 55 ถึง 16 ก.ค. 55 แจ้งครูทุกท่าน ส่งต้นฉบับแบบทดสอบกลางภาคเรียน1/2555
แจ้งครูทุกท่าน ส่งต้นฉบับแบบทดสอบกลางภาคเรียน1/2555
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ก.ค. 55 ถึง 20 ก.ค. 55 สอบกลางภาคเรียน 1/2555
สอบกลางภาคเรียน 1/2555
06 ส.ค. 55 ถึง 10 ส.ค. 55 สมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการทางเว็บไซต์ สพม.28 (รหัสผ่านคือ 9003)
ขอความร่วมมือกับคณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการทางเว็บไซต์ สพม.28 (รหัสผ่านคือ 9003) ภายในวันที่ 15 สิงหาคมนี้เท่านั้น
งานวิชาการ
09 ส.ค. 55 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของ สหวิทยาเขตกำแพงเข้าประเมินโรงเรียน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของ สหวิทยาเขตกำแพงเข้าประเมินโรงเรียน 
10 ส.ค. 55 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแ่ม่ ช่วงบ่าย 13.00-16.00 น.
วันที่ 10 สิงหาคม 2555 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแ่ม่ ช่วงบ่าย 13.00-16.00 น.
17 ส.ค. 55 เวลา 08.30-12.00 น. โรงเรียนจัดกิจกรรมและนิทรรศการวิทยาศาสตร์
17 ส.ค. 55 เวลา 13.00 - 16.00 น. บริษัทกิจเจริญไทย จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคุณธรรม
เวลา 13.00 - 16.00 น. บริษัทกิจเจริญไทย จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคุณธรรม
10 ก.ย. 55 ส่งแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ปพ.5 ครั้งที่ 2
ขอเชิญชวนคณะครูทุกท่านส่งแบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา (ปพ.5) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10-12 กันยายน 2555
ห้องโสตฯ กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ก.ย. 55 ถึง 12 ก.ย. 55 ่ส่งรายชื่อนักเรียนทีีคาดว่าจะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค (เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น)
ขอเชิญชวนคณะครูทุกท่านได้ ส่งรายชื่อนักเรียนทีีคาดว่าจะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค (เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น) ภายในวันที่ 12 กันยายน 2555
ห้องวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ก.ย. 55 ถึง 18 ก.ย. 55 ส่งต้นฉบับแบบทสอบปลายภาคเรียน
ขอเชิญชวนคณะครูทุกท่านได้ส่งต้นฉบับแบบทดสอบปลายภาคเรียน 1/2555 ภายในวันที่ 18 กันยายน 2555 โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ให้จัดทำแบบทดสอบแบบตัวเลือก 5 ตัวเลือก และข้อสอบอัตนัยประมาณ 30%
งานวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ
24 ก.ย. 55 ถึง 26 ก.ย. 55 สอบปลายภาคเรียน 1/2555
สอบปลายภาคเรียน 1/2555
งานวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ก.ย. 55 ประชุมและอบรมครูเชิงปฏิบัติการการบันทึกผลการเรียนผ่านเว็บไซต์เพื่อให้นักเรียนทราบผลการเรียน
ขอเชิญชวนคณะครูทุกท่าน ประชุมและอบรมครูเชิงปฏิบัติการการบันทึกผลการเรียนผ่านเว็บไซต์เพื่อให้นักเรียนทราบผลการเรียน
วิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ
02 ต.ค. 55 ส่งแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ปพ.5 ครั้งที่ 3 (ผลารเรียน,รายงานผลต่าง ๆ)
ส่งแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ปพ.5 ครั้งที่ 3 (ผลารเรียน,รายงานผลต่าง ๆ)
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ
04 ต.ค. 55 กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญส่ง ผอ.บัญชา ติละกูล และ ต้อนรับ ผอ.คณาวุฒิ พรหมทา
กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญส่ง ผอ.บัญชา ติละกูล และ ต้อนรับ ผอ.คณาวุฒิ  พรหมทา
ห้องประุชุมโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร โรงเรียน
05 ต.ค. 55 ประชุม ส่งงานและ ปิดภาคเรียนที่ 1/2555
ประชุม ส่งงานและ ปิดภาคเรียนที่ 1/2555
ห้องประชุม โรงเรียน
08 ต.ค. 55 ส่งฐานข้อมูล GPA 1/55 ที่ สพม.28
ส่งฐานข้อมูล GPA 1/55 ที่ สพม.28
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ
22 ต.ค. 55 ครูประชุมเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2555
ครูประชุมเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2555
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียน
24 ต.ค. 55 เปิดภาคเรียนที่ 2/2555
เปิดภาคเรียนที่ 2/2555  ลงทะเบียนเรียน
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร กลุ่มบริหารวิชาการ
05 พ.ย. 55 ถึง 09 พ.ย. 55 นักเรียนที่ติด 0,ร ดำเนินการของสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
นักเรียนที่ติด 0,ร ดำเนินการของสอบแก้ตัวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร
06 พ.ย. 55 ประชุมเตรียมความพร้อมในการรองรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิอาสาอนามัย ชนบท ในพระบรมราชูปถัมป์
ประชุมเตรียมความพร้อมในการรองรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิอาสาอนามัย ชนบท ในพระบรมราชูปถัมป์ 
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร
07 พ.ย. 55 อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้น
อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้น โดยพระวิทยากรจากอำเภอพยุห์
ใต้ถุนอาคารเรียน ก โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร
12 พ.ย. 55 ครูส่งผลการสอบแก้ตัวนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2555
ครูส่งผลการสอบแก้ตัวนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2555 ภายในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555
กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร
12 พ.ย. 55 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 3 และส่งบันทึกการสอนหลังแผนฯ ที่ 2
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 3 และส่งบันทึกการสอนหลังแผนฯ ที่ 2
กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร
19 พ.ย. 55 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 4 และส่งบันทึกการสอนหลังแผนฯ ที่ 3
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 4 และส่งบันทึกการสอนหลังแผนฯ ที่ 3
กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร
26 พ.ย. 55 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 5 และส่งบันทึกการสอนหลังแผนฯ ที่ 4
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 5 และส่งบันทึกการสอนหลังแผนฯ ที่ 4
กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร
16 ส.ค. 56 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2 (ตรวจการลงเวลาเรียน, คะแนนตัวชี้วัด,คะแนนสอบกลางภาค,คะแนนสอบแก้ตัว)
ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2 (ตรวจการลงเวลาเรียน, คะแนนตัวชี้วัด,คะแนนสอบกลางภาค,คะแนนสอบแก้ตัว)
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ส.ค. 56 ส่งข้อสอบ ตามตัวชี้วัด ๆ ละ 4 ข้อ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มรวบรวมส่งกลุ่มบริหารวิชาการ
ส่งข้อสอบ ตามตัวชี้วัด ๆ ละ 4 ข้อ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มรวบรวมส่งกลุ่มบริหารวิชากา
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค. 56 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
ห้องประชุมโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรื
19 พ.ย. 57 คณะนิเทศ กำกับ ติดตาม สพม.28 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน เวลา 08.30-12.00 น.
สุภาพ คณะกรรมการอำนวยการ
19 พ.ย. 57 13.00-16.00 กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวโรงเรียน
ชุดเกี่ยวข้าว
20 พ.ย. 57 เวลา 08.30-12.00 น. ม.4-6 อบรมการประกันภัย
24 พ.ย. 57 ถึง 28 พ.ย. 57 ม.3 และ ม.6 ทดสอบ Pre O-NET Online ครั้งที่ 1 (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้)